Reklamacja

1. W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres:

W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec

ul. Ustrzycka 41B,

35-504 Rzeszów

adres e-mail: sklep@whlasrzeczy.pl

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,  najlepiej z dołączonym dowodem zakupu produktu, dzięki czemu ułatwi to rozpatrywanie reklamacji. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

4. Produkt należy odesłać na adres podany w pkt. 2.

5. W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w procedurze reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z  Klientem w celu uzupełnienia niezbędnych danych, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

7. W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec  nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec  naprawi albo wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

 

Reklamacja w przypadku niedostarczonej przesyłki:

1. Kupujący powiadamia Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki;

2. W przypadku, gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, sklep składa reklamację;

3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta.

 

Reklamacja w przypadku produktu uszkodzonego w transporcie:

1. Klient zobowiązny jest w obecności Kuriera sprawdzić stan opakowania oraz towaru przed odebraniem przesyłki przez doręczyciela;
2. Nie należy przyjmować przesyłki w przypadku: uszkodzenia opakowania lub towaru, podejrzenia uszkodzenia towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki;
3. Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę;
4. W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec zastrzega sobie możliwość nie rozpatrywana reklamacji z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole. 


Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pomocy przy reklamacji i dochodzeniu roszczeń m.in.  

Inspekcji Handlowej – składając wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec  z następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec.

2.  Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec.

3.  Porad udziela również są przez  Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.