Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WHLASRECZY.PL
 

Sklep Internetowy www.whlasrzeczy.pl respektuje prawa konsumenta, które prawa są niezbywalne i wynikają na mocy Ustawy o Prawach Konsumenta. W sytuacji umów w których zawarte są postanowienia mniej korzystne aniżeli wynikające z Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ww. ustawy. Postanowienia regulaminu sklepu internetowego whlasrzeczy.pl nie mają na celu w żadnym przypadku ograniczać i wyłączać prawa konsumenta przysługujące im na mocy prawa, a wszystkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta. W przypadku jakikolwiek niejasności bądź niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższą ustawą, pierwszeństwo mają przepisy prawa zawarte w tej ustawie i na leży je stosować.

 

I. Definicje

W regulaminie zawarte są pojęcia takie jak:

1.   Klient –  będącą osobą fizyczną, pełnoletnią, zdolną do podejmowania decyzji i mającą zdolność prawną lub  osoba  prawna  lub  jednostka organizacyjna nie  będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego whlasrzeczy.pl;

4.   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresami: www.whlasrzeczy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.   Towar  – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.   Umowa  sprzedaży – umowa  sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 41B, NIP: 813 363 44 52, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

8.   Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

2.1.  Regulamin  określa  zasady korzystania  ze  sklepu  internetowego dostępnego pod adresem: whlasrzeczy.pl , zgodnie z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest dostępny 24h. Dostępny jest na stronie głównej sklepu internetowego: http://whlasrzeczy.pl/webpage/regulamin.html

2.2.  Sklep internetowy prowadzony jest przez:

W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec

ul. Ustrzycka 41B,

35-504 Rzeszów

woj. podkarpackie

NIP: 813 363 44 52

REGON: 181136992

Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zaświadczenie    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr wniosku 001187358/2014, data wpisu z dnia 08.08.2014 r.

2.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz składania zamówień w sklepie internetowym whlasrzeczy.pl w szczególności:

 1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 4. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą komponentów Flash, Java, ActiveX, lub Firefox w wersji 30.0.0. lub nowszej z włączoną obsługą komponentów Flash, Java ActiveX;

 2. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

 3. Dostęp do internetu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, mające ukończone 18 lat życia. Na powyższą okoliczność potencjalni Klienci zostaną powiadomieni.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7. Klient zapisując się na newsletter whlasrzeczy.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

2.8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu Internetowego whlasrzeczy.pl. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: sklep@whlasrzeczy.pl

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego whlasrzeczy.pl

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Moje Konto, Formularz Zamówienia. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest wybór jednej z wyżej wymienionych usług elektronicznych świadczonych w ramach sklepu internetowego W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec.

3.2. Moje konto - rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu: www.whlasrzeczy.pl  

3.3. Podstawowym warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść wynikającą z regulaminu sklepu oraz podanie danych osobowych /firmowych/ które są obowiązkowe w procesie rejestracji.

3.4. Usługa Elektroniczna Moje Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:whlasrzeczy@gmail.com

lub też pisemnie na adres: ul. Ustrzycka 41B, 35-504 Rzeszów.

3.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.6. W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec zastrzega sobie możliwość pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym whlasrzeczy.pl podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

 2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego whlasrzeczy.pl naruszenia dóbr osobistych i godności osobistej osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego
 3. Dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec.

3.7. W stosunku do osób fizycznych, bądź prawnych, które zostały pozbawione prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Dokona działań zapobiegających pozyskiwaniu oraz modyfikacji danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści dotyczących i propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste i godność osobistą oraz inne prawa osób trzecich;

 2. Korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.whlasrzeczy.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także nie rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec;

 4. Korzystania z materiałów i treści zawartych w Sklepie internetowych pod adresem www.whlasrzeczy.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego czy składanego zamówienia. Materiały i treść zawarta w Sklepie internetowym są możliwe do wykorzystania tylko po uzyskaniu pisemnej zgody W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec;

 5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.whlasrzeszów.pl dokonać wyboru produktu, podejmując działania poprzez dostępne w sklepie usługi elektroniczne: Moje Konto, Formularz Zamówienia.

4.2. W celu złożenia zamówienia produktu wymagane jest podjęcie czynności z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i innego sprzętu technicznego umożliwiającego komunikację ze sklepem internetowym oraz wybrać jedną z usług  elektronicznych świadczonych w ramach sklepu internetowego W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec, a to:

4.2.1.      Moje  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

4.2.1.1.   Wypełnienie formularza rejestracji, a to:

a.   Podanie adresu email oraz hasła oraz wyrażenie zgody: „Akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności” oraz podanie numeru z pola capchata;

b.    Aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wygenerowany automatycznie i wysłany na adres poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji;

c.   Podaniu  przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adresu zamieszkania (wysyłki) oraz określenia kraju oraz podania numeru telefonu. W przypadku przedsiębiorstw, usługobiorca zobowiązuje się do podania: nazwa firmy, NIP, adres, kraj oraz telefon. 

4.2.2.    Z chwilą aktywacji i uzupełnienia profilu na aktywowanym koncie w sklepie www.whlasrzeczy.pl klient może dokonywać stosownych zakupów, podejmując następujące czynności:

a.    Po zalogowaniu się na Moje konto w celu przejścia do strony głównej, klikamy w ikonę Home /dom/;

b.    Dokonujemy wyboru produktu lub produktów do koszyka. Wybieramy pole „Zamów”;

c.    Określamy formę dostawy: Poczta Polska – list polecony, Poczta polska – paczka, Odbiór osobisty;

d.    Wybieramy formę płatności: PayPal, Płatność przelewem, Gotówka;

e.    Dane płatnika  oraz  dane  wysyłkowe  generowane są  automatycznie.  Istnieje  możliwość  dokonywania  zmian  w  zakresie  danych  płatnika oraz  danych wysyłkowych. W celu finalizacji zamówienia wybieramy opcję: „Przejdź do potwierdzenia”;

f.     Przechodzimy do panelu: „Podsumowanie zamówienia”;

g.   W tym  momencie  można  jeszcze  przerwać zamówienie  i dokonać  dalszych  zakupów,  modyfikacji  wprowadzonych  danych  odnoszących  się  do produktów, bądź zrezygnować z zakupów. Z chwilą akceptacji „Zapoznałem się z  moim  prawem  do  odstąpienia  od  umowy oraz  regulaminem”  oraz kliknięcia  w  „Zamówienie  z  opcją  zapłaty”  finalizujemy  zamówienie.  Na  podany  w  zamówieniu   adres  mailowy  przychodzi  potwierdzenie  złożonego zamówienia, które zawiera podstawowe dane jak:Data złożenia zamówienia;

  1. Numer zamówienia;
  2. Nazwę użytkownika;
  3. Dane bilingowe;
  4. Dane dostawy;
  5. Dane szczegółowe zamówionych produktów, bądź produktu;
  6. Sposób płatności;
  7. Forma dostawy;
  8. Koszt.

4.2.3.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kolejnych kroków:

a.   Dokonujemy wyboru produktu lub produktów do koszyka. Wybieramy pole „Zamów”;

b.   Określamy kraj dostawy oraz formy dostawy: Poczta Polska – list polecony, Poczta polska – paczka, Odbiór osobisty;

c.   Wyboru formy płatności:: PayPal,PayU, Płatność przelewem, Gotówka;

d.   Wypełniamy dane płatnika /dane bilingowe/ oraz uzupełniamy dane do wysyłki zamawianych produktów.  Zaznaczamy opcję: „Zapoznałem się z regulaminem i przeczytałem politykę prywatności”;

e.   Wpisujemy 4 cyfrowy kod z rysunku „capchata” i wybieramy opcję „Przejdź do potwierdzenia”;

f.   Przechodzimy do opcji „Podsumowania zamówienia”. W tym momencie można jeszcze przerwać zamówienie i dokonać dalszych zakupów, modyfikacji wprowadzonych danych odnoszących się do produktów, bądź zrezygnować z zakupów. Z chwilą kliknięcia w „Zamówienie z opcją zapłaty” finalizujemy zamówienie. Na podany w zamówieniu adres mailowy przychodzi potwierdzenie złożonego zamówienia, które zawiera podstawowe dane jak:

 1. Data złożenia zamówienia;
 2. Numer zamówienia;
 3. Nazwę użytkownika;
 4. Dane bilingowe;
 5. Dane dostawy;
 6. Dane szczegółowe zamówionych produktów, bądź produktu;
 7. Sposób płatności;
 8. Forma dostawy;
 9. Koszt.

4.3.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.4.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.5.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1.   Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:

         http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310 

5.2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźników, z którymi współpracuje Sklep Internetowy whlasrzeczy.pl. Istnieje również możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy oraz formy dostawy przedstawione są szczegółowo tutaj: http://whlasrzeczy.pl/webpage/koszty-i-sposoby-dostawy.html

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3.   Termin realizacji dostawy uzależniony jest od terminu wysyłki, który podany jest przy każdym z produktów lub usług oraz od wyboru formy dostawy.

5.4.   Wysyłka produktu odbywa się niezwłocznie, zgodnie z wyborem dostawy oraz formy płatności.

5.5.   Płatności które wpłyną na konto W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec po godzinie 16, są wysyłane w dniu następnym. Jeżeli płatność nastąpiła po godzinie 16 w sytuacji gdy następny dzień jest dniem wolnym od pracy, wysyłka następuje w  pierwszym dniu roboczym.

 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2.  Klient ma możliwość uiszczenia ceny zgodnie z dostępnymi formami płatności przedstawionymi tutaj: http://whlasrzeczy.pl/webpage/sposoby-platnosci.html


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Informacja o prawie odstąpienia od umowy znajdują się tutaj: http://whlasrzeczy.pl/webpage/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów oraz w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Informacje dot. reklamacji Towarów znajdują się tutaj: http://whlasrzeczy.pl/webpage/reklamacja.html

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę W&H LAS RZECZY Dawid Wołowiec

9.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.